7. 1. 2010

Hazardní hry jsou sociální zlo, které zasahuje všechny vrstvy české společnosti, včetně dětí. Podle studie ESPAD hraje na hazardních automatických přístrojích téměř denně 1,1 % českých chlapců ve věku 16 let a zkušenost s hazardem před 18. rokem věku uvedlo 32 % patologických hráčů.

K rizikům hazardu patří mimo jiné:
*Pro samotného hráče:* Nemoci vyvolané stresem, rozvoj patologického hráčství, deprese, úzkosti sociální problémy, agrese vůči sobě, trestná činnost, roste riziko zneužívání návykových látek.

*Pro rodiny hráčů:* Odcizení, rozpad vztahů, domácí násilí, zneužívání dětí a násilí vůči nim, rozvody, sociální izolace, nouze, exekuce. Děti jsou citově i hmotně deprivovány a trpí pocity viny za chování rodičů.

*Pro děti a dospívající:* Rychlý rozvoj patologického hráčství v dospívání, horší vzdělání, a tím i horší uplatnění. Zneužívání alkoholu a drog, homosexuální prostituce u chlapců.

*Pro pracovní prostředí: *Nižší produktivita a horší kvalita práce, vyšší nemocnost hráčů. Pozdní příchody, absence, fluktuace, pracovní úrazy, zpronevěry a krádeže na pracovišti. Konflikty se spolupracovníky, zneužívání služebního telefonu a internetu k hazardu v pracovní době. Patologické hráčství zhorší kvalitu života dalším 10–15 lidem.

*Pro společnost: *Vyšší náklady na zdravotní péčí u hráče i jeho příbuzných. Sociální náklady v souvislosti s nižším vzděláním a horším zdravím dětí. Problém bezdomovectví. Náklady v souvislosti s delikvencí a kriminalitou (krádeže, zpronevěry, podvody, loupeže, vydírání,
korupce, lichva, organizovaný zločin). Při míře, do níž se hazard rozvinul u nás, představuje značné bezpečnostní riziko – např. praní špinavých peněz různých gangů a s tím spojený organizovaný zločin mezinárodního charakteru. Ekonomicky nepředvídatelné prostředí vytvářené nevymahatelnými dluhy. Nezodpovědné chování hazardních hráčů podnikatelů.

Jak situaci zlepšit:
*Nejlepším řešením by byl celostátní zákaz hazardu nebo jeho vykázání do omezených lokalit. Pokud by to nebylo průchodné, navrhujeme:

• Co nejrychleji novelizovat zákon 202/1990 Sb. tak, aby podnikatelé v hazardu nemohli odvádět část výtěžku podle vlastního výběru. Zavést standardní a transparentní zdanění, aby se částečně pokryly škody a omezila skrytá korupce.

• Licence k provozování hazardu udělovat pouze na omezenou dobu a za vysoký poplatek.

• Zákaz klamavé reklamy. Pokud reklama například láká jackpotem, musí být uvedena i nepravděpodobnost výhry.

• Zákaz provozování hazardu tam, kam musejí přicházet lidé, kteří hrát nechtějí, například v prostorách určených pro cestující hromadné dopravy.

• Zákaz nonstop provozu ve všech zařízeních, která provozují hazard.

• Striktní zákaz hazardu u nezletilých a okamžité a tvrdé sankce (např. vysoké pokuty, odejmutí licence).

• Zařízení, kde se hazard provozuje, nesmějí být v blízkosti škol, zdravotnických zařízení a kulturních památek.

• Hustota zařízení, kde se provozuje hazard, ať je omezena, aby nevznikala hráčská ghetta s vysokou koncentrací zločinnosti a sociálních problémů.

• Přiznat orgánům místní správy právo v okruhu jejich působnosti zakázat hazard v jakékoliv podobě. Finančně i jinak je motivovat je k omezování hazardu.

• Zlepšení právní ochrany rodin hazardních hráčů.

• Striktní zákaz půjčovat hazardním hráčům peníze ke hře přímo provozovatelem hazardu nebo jeho zaměstnanci.

• Zprůhlednit financování politických stran, aby se ztížila možnost skryté korupce.

• Zřídit celostátní registr osob, které z vlastního rozhodnutí nebo z rozhodnutí soudu nemají do heren, kasin a sázkových kanceláří přístup. Těmto osobám nesmí být hazardní hra umožněna.

• Stanovení limitní částky, kterou lze v jednom zařízení provozujícím hazard za 24 hodin prohrát, aby naivní a oklamaní lidé neprohrávali během krátké doby cizí peníze, které nebudou moci nikdy zaplatit.

• Hráčům, kteří se dostanou do výkonu trestu, umožnit léčbu pro patologické hráčství ve výkonu trestu. Samo uvěznění návykovou nemoc neovlivni, účinnější je léčba.

• Omezit a ztížit provozování hazardu na Internetu a provoz hazardních videoterminálů. Za nepřijatelný považujeme stav, kdy podpis jednoho člověka stačí k plošnému povolení jakékoli hazardní hry.

• Hledat cesty, jak ztížit přístup do země zahraničním podnikatelům, které láká zdejší málo regulované prostředí. To je zvláště důležité po té, co dochází k dramatickému omezení hazardu v Rusku a v Polsku. Existuje riziko přesunu příslušné techniky k nám.

Omezování hazardu není pouze věcí parlamentu a vlády. Obracíme se ke také ke všem občanům, aby k omezení hazardu přispěli v rámci své působnosti. Lze uvést následující příklady:

• Policie ať důsledně prosazuje stávají zákony, které hazard omezují.

• Místní samosprávy ať hledají cesty, jak omezit hazard v jejich oblasti.

• Vedoucí pracovníci ať dohlížejí na striktní zákaz hazardu na pracovišti.

• Sdělovací prostředky nechť dále neohroženě rozkrývají vazby mezi hazardem, korupcí a organizovaným zločinem a poskytují přiměřený prostor k seznamování veřejnosti se skutečnými dopady hazardu na náš život.

• Občané ať se vyhýbají hazardu a varují před ním své příbuzné a přátele.

• Voliči ať se ptají svých zastupitelů, jak přispěli k omezování hazardu.

*Autoři* (abecedně)

PhDr. Věra Břicháčková, klinický psycholog, vera.brichackova@quick.cz.

PhDr. Ladislav Csémy, psycholog zabývající se epidemiologií návykových nemocí, csemy@seznam.cz.

Mgr. et Mgr. Miroslav Erdinger, evangelický farář a sociální pracovník,
miroslav@erdinger.cz.

Mgr. Daniela Fischerová, spisovatelka a dramatička, danielafisch@volny.cz

Mgr. Jasna Flamiková, ředitelka Nadace Veronica, zastupitelka města Brna, iniciátorka petice proti hazardu, jasna.flamikova@veronica.cz.

MUDr. Hana Karbanová, psychiatr a rodinný terapeut, hana.karbanova@gmail.com

Václav Malý, katolický biskup, sekretar.maly@apha.cz.

MUDr. Karel Nešpor. CSc., lékař specializovaný na prevenci a léčbu návykových nemocí, nespor.k@seznam.cz.

Mgr. Miloš Rejchrt, evangelický farář, milos.rejchrt@tiscali.cz.

MUDr. Mgr. Jiří Šob, katolický orientovaný psychoterapeut,
klimakos@seznam.cz.

Mgr. Jiří Zajíc, pedagog a publicista, předseda odboru duchovní výchovy Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Jiri_Zajic@seznam.cz.