17. 12. 2007

Málokdo ví, že provozovatelé výherních a hracích automatů jsou povinni kromě daní odvádět 6% ze svého zisku na veřejně prospěšné účely. Pokud jejich činnost povoluje obec, odvádí provozovatel tyto peníze obci. Na Brně střed se jedná vedle daní o dalších cca 14 miliónů korun ročně, které jsou zapojeny do rozpočtu a které pochází z 536! zařízení, které MČ Brno střed povolila. V tom ovšem nejsou započítány tzv. videoterminály, které povoluje ministerstvo financí.

Je potřeba snížit počet těchto zařízení na území města a snažit se o jejich vytlačení z centra. Hazard s sebou totiž nepřináší jen snadno viditelné zisky, ale i vysoké náklady na odstraňování jeho následků, které se nicméně těžko vyčíslují (negativní vliv nejenom na hráče, rodinu, děti, dluhy na nájemném, prosázené sociální dávky, ale i zvýšení kriminality apod.).

Na jaře byl finančnímu výboru na Brně střed předložen ke schválení návrh na rozdělení cca 5 miliónů z těchto peněz různým, se sportem nějak spjatým organizacím. Navrhované částky 400 – 550 tisíc (u kterých často chyběl rozpočet) vysoce převyšovaly obvyklé granty udělované městskou částí, kde se většina udělovaných dotací pohybuje mezi 5 – 20 tisíci Kč. Ve finančním výboru převážil názor přítomných zástupců napříč politickými stranami, že by se tyto peníze měly rozdělovat transparentně veřejným výběrovým řízením.

Při různých dalších jednáních, které zde nemá smysl popisovat, jsme se snažili o to, aby peníze odešly na veřejně prospěšné projekty neziskovým organizacím a aby nebyly použity neprůhledným způsobem. Přes veškerou naši snahu Rada MČ Brno střed nakonec schválila čtyři půlmiliónové dotace sporným subjektům.

Upozornila jsem proto kontrolní výbor zastupitelstva, Radu i tajemníka MČ Brno střed, že usnesení Rady odporuje zákonu a že dle zákona o obcích musí udělení tak velkých dotací projít schválením v zastupitelstvu a že subjekty, které dotace obdržely, nejsou neziskové organizace. Zároveň jsem žádala prošetření manipulace s materiály, které nebyly do Rady v rozporu s usnesením zastupitelstva předloženy a místo nichž byl předložený materiál jiný. Později se dokonce ukázalo, že jeden ze subjektů činnost, na kterou dotaci žádal (plavání dětí) neprovozuje. Další z těchto subjektů je ve 100% vlastnictví bývalého podplukovníka analytického odboru jihomoravské správy StB … Celý tento průběh spolu s nepravdivými tvrzeními tajemníka MČ Brno střed Radovana Novotného zastupitelům že tyto peníze je třeba rozdělit do konce června, že jiné projekty nejsou k dispozici a že tyto dotace požadují sami provozovatelé „hazardu“, a pokud jim aspoň částečně nevyhovíme, že městské části tyto peníze příště nedají k dispozici nasvědčuje tomu, že se zde jednalo o systematickou snahu tyto peníze „odlít“ jinam. Po značném i mediálním tlaku nakonec Rada MČ Brno střed svoje rozhodnutí v červenci vzala zpátky.

Moje snaha o transparentní rozdělení těchto peněz stála později za obviněním mé osoby z porušení zákona o střetu zájmů. Přitom z případně udělené dotace na zpřístupnění a otevření soukromé zahrady Nadace Partnerství veřejnosti bych nemohla mít ani já ani osoby mně blízké žádný prospěch. Prospěch z udělené dotace by naopak mohli mít v budoucnu obyvatelé celé městské části, protože by se jim k užívání otevřel nový, kultivovaný prostor na úpatí Špilberku. Nadace Partnerství navíc nežádala peníze na mzdy, žádala pouze peníze na činnosti, související přímo se zvelebením zahrady jako takové.

Zbývá tedy jen otázka, zda toto celé bylo nutné a kdo vlastně měl mít z udělených dotací prospěch? A komu a proč by vadilo, rozdělit peníze organizacím, pracujícím s mládeží např. skautům (celkem 8 žádostí), organizacím pracujícím ve prospěch přírody a životního prostředí, např. ČSOP, Rezekvítek, Nadace Partnerství a další (celkem 7 žádostí) a jiným? Na projekty na které získali např. peníze z kraje nebo ministerstva a potřebovali pouze drobnou část na dofinancování? Nebo na nákup stanů, které skauti potřebují pro pořádání táborů pro děti? Vím, že není žádný právní nárok, aby tyto organizace peníze dostaly, ale proč je nepodpořit, když ty peníze jsou a když svou činností obohacují život celé městské části i Brna? Kde se bere ta nedůvěra vůči lidem, kteří něco dělají pro druhé? A nebo je to všechno úplně jinak?

Peníze nakonec poputují na zekonomičtění provozu sportovního areálu na Kraví hoře, který Brno střed dotuje 9 milióny korun ročně. Opatření by měla přinést úsporu jak v nákladech za energii, tak v nákladech za vodu. Což je dobře. Co není dobře, že po této kauze mi zůstává v ústech hořká pachuť z toho, jak podivným způsobem se na naší městské části jedná. Ale pokud se zeptáte, zda bych pro projekt na zpřístupnění zahrady veřejnosti hlasovala znovu, tak říkám ano.

Jasna Flamiková

Zastupitelka za stranu zelených na Brně střed