23. 8. 2010

Známe problémy Městské části Brno – střed a navrhujeme jejich řešení. Na naší kandidátce najdete odborníky různých oborů a lidi, kteří ve svém volném čase vykonávají řadu veřejně prospěšných aktivit. Nejenže se na kandidátce pravidelně střídají muži a ženy, ale zastoupeny jsou zde i různé věkové skupiny. Naši kandidáti se při přijetí kandidatury zavázali dodržovat etický kodex zastupitelů za Stranu zelených.

BRNO STŘED POTŘEBUJE ZMĚNU

Program, který překládáme, reaguje na nejpalčivější problémy a přináší návrhy na zlepšení kvality života v naší městské části.

1. Čisté, zdravé a příjemné místo pro život

– Zlepšíme prostory před hlavním nádražím i na dalších místech.
Ve spolupráci s veřejností najdeme místa a kouty, které hyzdí tvář městské části, a změníme je na místa, která tváři centra naopak prospívají a krášlí ji. Není k tomu zapotřebí velkých peněz, často stačí dobré drobné nápady a spolupráce s architekty i dalšími odborníky. Jde v první řadě o prostor okolo hlavního nádraží (kde je třeba odstranit překážky v pohybu a zlepšit celkovou estetickou úroveň), ale i o další zanedbávané veřejné plochy.

 – Zlepšíme péči o parky a zelené plochy a zvýšíme počet vysazených stromů a keřů.
Zeleným plochám ve městě se často nevěnuje se jim pozornost, a kvůli tomu skomírají. Zlepšíme údržbu zelených ploch, budeme se zasazovat za vnik nových zelených ploch a za výsadbu stromů.

– Prosadíme důslednější úklid centra.
V místech s vysokou návštěvností je nutné pravidelně uklízet, přitom stávající metody úklidu jsou nedostatečné a vytvářejí příliš prachu. Je třeba se vrátit k úklidu mokrou cestou – jedině tak je možné snížit množství prachu v ovzduší a chránit naše zdraví.

– Podpoříme biozemědělce a malopěstitele na Zelném trhu, ale i pořádání farmářských trhů.
Na Zelném trhu bohužel klesá zastoupení místních zemědělců, kteří ustupují překupníkům a velkoproducentům. Chceme proto podpořit místní prodejce, např. zavedením zvláštní zóny pro lokální potraviny. Podobným způsobem podpoříme pořádání farmářských trhů či biotrhů v jiných částech města.

– Budeme podporovat oživení centra města a parků.
Budeme iniciovat akce a opatření, která povedou k oživení centra města a parků tak, aby byly příjemnými místy pro pobyt v nich.

2. Doprava v centru

– Zpřístupníme centrum cyklistům
V uplynulém volebním období se Straně zelených podařilo zřídit nové cyklopruhy v různých částech města, avšak centrum je cyklistům stále špatně přístupné. Budeme usilovat o další cykropruhy a usnadnění průjezdu centrem. Zvýšíme počet stojanů na kola, které v centru žalostně chybí.

– Budeme podporovat odstavná parkoviště mimo centrum města, výstavbu parkovacích domů a další cesty ke snižování dopravy v centru Brna.
Centrum Brna trpí nadměrnou dopravou, což je důsledkem nedostatečné podpory alternativ. Budeme tedy prosazovat rozšíření pěší zóny a přesunutí aut z ulic centra do parkovacích domů. Chceme též zavádět zóny se sníženou rychlostí („tempo 30“), příčné pruhy nebo zúžené profily.

– Nepodpoříme podzemní garáže na Zelném trhu.
Tento projekt je riskantní a problémový, a proto jeho realizaci nepodpoříme.

3. Boj proti korupci a plýtvání penězi

– Zveřejníme veřejné zakázky – zavedeme povinné vyhlašování zakázek na internetu, zřídíme jejich databázi, pro vybrané zakázky budeme využívat internetových aukcí
Dlouhodobým problémem celé České republiky jsou neprůhledné veřejné zakázky, často předražené a zadávané předem domluveným firmám. Pro omezeni korupce je nutná maximální průhlednost – vyhlašování zakázek na internetu znemožní úředníkům tiše oslovovat jen vybrané firmy. Kontrolu nad výběrovými řízeními posílíme účastí veřejnosti ve výběrových komisích. Internetové aukce umožňují často ušetřit značné finanční prostředky a jsou transparentním způsobem výběru.

– Zavedeme veřejně přístupnou databázi smluv a faktur
Nejčastější, nejtypičtější a nejoprávněnější otázka zní: komu, za co a kolik naše samospráva platí? Odpověď se však hledá těžko, zdlouhavě a někdy je i cíleně znesnadňována. Naším cílem je zveřejňovat tyto informace přehledně na webových stránkách městské části. Navíc je to i chytré řešení – když není s silách zastupitelů a úředníků osobě kontrolovat každou korunu, ať si nechají pomoci od občanů. Ti poznají, zda nejsou vynakládané částky přemrštěné, a uvidí také, kolik stojí provoz jejich úřadu.

– Provedeme externí audit veřejných zakázek, který zveřejníme
Finance městské části jsou kontrolovány Nejvyšším kontrolním úřadem, ale jeho kompetence na samosprávy nedosahují. Městská část si proto může – a měla by – objednat externí audit. Takový audit se nesoustředí pouze na dodržování litery zákona o veřejných zakázkách, ale prověřuje celý systém zadávání zakázek. Protože kontroluje všechny zakázky za dané období, dokáže odhalit systémové slabiny, opakující se chyby, případně nehospodárné nakládání s veřejnými financemi.

– Zamezíme kšeftování s obecními byty
Dnes někteří lidé, kteří dřív získali obecní byt a kteří si mezitím sehnali jiné bydlení, přidělené obecní byty pronajímají nebo za úplatu převádějí na třetí osoby. Tím se popírá smysl obecních bytů, které nemají sloužit k obohacování, ale mají být sociální službou. Po vzoru jiných městských částí a obcí proto vytvoříme systém, který bude minimalizovat kšeftování s obecními byty.

4. Otevřená samospráva

– Zavedeme přehledné zveřejňování informací projednávaných v zastupitelstvu na internetu
Podklady, zápisy, interpelace a odpovědi na ně, hlasování, záznam… občané potřebují vědět, kdy, o čem, proč a na základě čeho budou zastupitelé rozhodovat, a to v dostatečném předstihu, aby měli čas oslovit zastupitele nebo si například naplánovat, že se zasedání sami zúčastní. Proto je nezbytné zveřejňovat informace a dokumenty ve stanovených termínech: například datum zasedání minimálně měsíc předem, program zasedání a podklady k jednání minimálně týden předem. Pro občany je důležité mít k dispozici záznam z jednání, nejlépe stenografický, a případně audio či video, jehož pořizování a zveřejňování na webu je rozhodně v možnostech měst.

– Budeme trvat na tom, aby veřejné diskuse nad důležitými projekty byly zahájeny včas
U důležitých projektů zákon nařizuje, aby město dalo prostor veřejné diskuzi. Nezřídkakdy je diskuze zahájena pozdě, pokud možno tak, aby se nestihla. Trváme na tom, že diskuze mají začínat v dostatečném předstihu tak, aby připomínky občanů mohly být zohledněny při přípravě projektu.

– Na webových stránkách radnice vytvoříme prostor pro názory občanů
Internet je skvělým prostorem pro svobodnou diskusi, setkávání a výměnu názorů obyvatel městské části, tak proč jej nevyužít. Na webových stránkách radnice zřídíme rubriku OTÁZKY A ODPOVĚDI s fulltextovým vyhledávačem.

– Zjednodušíme komunikaci s úřadem
Budeme podporovat a rozšiřovat možnosti internetové komunikace občanů s úřadem i celkovou elektronizaci veřejné správy. Zasadíme se o to, aby některé ze žádostí na městskou část mohli občané podávat i přes internet.

– Zpravodaj městské části otevřeme různým názorovým proudům
Zpravodaj Brna střed má být nepolitickým informačním médiem, bohužel v současné době slouží k sebepropagaci vládnoucí strany a starosty. Změníme jeho status tak, aby byla zaručena nestrannost a prostor pro alternativní názory. Své místo ve Zpravodaji mají mít příspěvky různých politických stran i občanů, a to nejen pochvalné, ale i kritické. Zpravodaj by měl dávat prostor k diskusi o připravovaných rozhodnutích, odpovídat na dotazy občanů a přinášet informace o akcích konaných na Brně – střed.

5. Ombudsman pro seniory

– Zřídíme při úřadě ombudsmana pro seniory, který bude poskytovat informace, podporu a bude pomáhat při jednání s úřadem.
Počet seniorů v naší společnosti stále roste. Senioři mají často problémy při jednání s úřady, neznají svoje pravomoce a často nemají nikoho, kdo by jim pomohl nebo se jich zastal. Po vzoru Švédska proto zavedeme úřad ombudsmana, který bude seniorům pomáhat a radit. Ombudsman bude volen zastupitelstvem městské části a bude úzce spolupracovat s organizacemi pro seniory.

6. Volnočasové aktivity a školy jako centra dění

– Zvýšíme počet míst v MŠ, budeme podporovat otevírání školních hřišť pro odpolední setkávání, sport a dalších volnočasové aktivity nejen dětí. Podpoříme zdravé stravování.
Škola neodmyslitelně plnila roli centra obce a komunity, vraťme jí toto místo. Ve školách budeme podporovat zdravé stravování a využívání lokálních potravin.

– Budeme postupně rekonstruovat dětská hřiště.
Zasadíme se o rekonstrukci existujících dětských hřišť a zbudování nových, např. uvnitř veřejně přístupných vnitrobloků. Budeme podporovat podobná veřejná zařízení pro zdravý životní styl (tělocvičny pod širým nebem, sauny apod.).

– Budeme usilovat o využití bývalého vojenského areálu Lerchova ve prospěch zájmových aktivit občanů a pro doplnění chybějících služeb v okolí.
O využití bývalého vojenského areálu Lerchova občané z okolí usilují již téměř 10 let. V místě chybí prostory k provozování zájmových činností dětí, mládeže i dospělých. Prostory pro setkávání chybí i ve zdejších školách. Mírně rozšířit potřebuje místní samoobsluha a chybí zde řada služeb. Pokud by zde vzniklo centrum volnočasových aktivit, mohlo by být využívané i zájemci z centra města, pro které by bylo dobře dostupné tramvají č. 4, která projíždí přes celé centrum.

7. Město bez hazardu

– Využijeme veškeré kompetence městské části k omezení hazardu
Strana zelených stojí v čele úsilí omezit v Brně počet výherních a hracích přístrojů. Záleží nám na bezpečnosti ve městě, kterou provozování hazardu výrazně snižuje, chceme zabránit zneužívání sociálních dávek a znehodnocování veřejného prostoru umisťováním heren a kasin. V uplynulém období se nám podařilo razantním způsobem snížit počet výherních a hracích přístrojů, především pak v okolí škol a veřejných budov, jakožto i v sociálně vyloučených oblastech. V našem úsilí budeme nadále pokračovat.

8. Třídění odpadů a snižování energetické náročnosti

– Budeme pokračovat ve zlepšování služeb pro třídění odpadů
Strana zelených se zasadila o lepší dostupnost kontejnerů na tříděný odpad, nicméně stále je co zlepšovat. Počet kontejnerů na ulicích se bude zvyšovat tak, aby to každá domácnost měla k nejbližším kontejnerům do 150 m. Nabídneme možnost třídit i kompostovatelný odpad. Budeme usilovat o rozšíření systému třídění o veškeré plasty. Budeme prosazovat takovou reformu platby za odpad, aby ti, kteří třídí odpad a méně vyhazují, také méně platili.

– Budeme prosazovat opatření ke snížení energetické náročnosti veřejných budov
Městská část spravuje mnoho budov veřejných služeb – radnice, mateřské a základních školy, bytové domy – které bychom rádi zateplili. Zateplení je jednorázová investice, jíž se ušetří provozní prostředky městské části v dalších letech. Podobné programy realizuje řada moderních evropských měst, jako je Stockholm a Vídeň.

9. Aktivní přístup k dlužníkům městské části

– Vytvoříme nový systém aktivní práce s dlužníky tak, aby dluhy evidované městskou částí začaly konečně klesat.
Brno-střed v tuto chvíli eviduje dluhy cca 150 milionů korun za nesplacené nájemné. Tyto peníze zákonitě chybí jinde, a přitom městská část nevynakládá dostatečnou aktivitu k jejich vymáhání – a to dokonce do té míry, že mnohé dluhy už jsou promlčené. Základem nového systému musí být průběžná kontrola placení nájemného a včasné řešení problému v době, kdy dluh ještě není tak vysoký a je reálně splatitelný.

– Pro výběr dluhu zavedeme tzv. „institut zvláštního příjemce dávek“
Institut zvláštního příjemce dávek je efektivní opatření, které se však na Brně – středu prakticky nepoužívá. Příjemce, jenž pobírá např. příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení, se může dobrovolně rozhodnout začít toto opatření využívat. V takovém případě nebude dávky na bydlení pobírat přímo on, ale ty budou poukazovány rovnou pronajímateli na úhradu nákladů spojených s bydlením. Příjemce dávek samozřejmě musí souhlasit. Tímto řešením snížíme pravděpodobnost vzniku dluhu na nájemném, což je jeden z nejčastějších důvodů ztráty bydlení.

10. Témata, kterým se nevyhýbáme

– Zvýšíme počet veřejně prospěšných míst na úklid v problémových oblastech
V naší městské části žije početná romská komunita, mnohdy v nedůstojných podmínkách, bez ohledu na to, zda vlastní vinou či nikoliv. Venkovní prostory takových domů jsou neuspořádané a v nepořádku. K řešení čistoty, klidu a bezpečnosti předmětných lokalit přispějeme i tím, že zde budeme podporovat snížení počtu heren, kde se soustřeďují osoby s různými závislostmi, a které tvoří ohniska sociálně patologického chování. Současně budeme prosazovat aktivity zaměřené na rozšíření počtu míst veřejně prospěšných prací právě pro zlepšení prostředí a úklid ve zmíněných lokalitách.

– Budeme podporovat práci romských asistentů, terénních pracovníků a nízkoprahová centra volnočasových aktivit v těchto oblastech.
Dostatek možností volnočasových aktivit patří k dobrým prostředkům prevence kriminality. Podpoříme práci romských asistentů a terénních pracovníků. Řešení problémů je třeba hledat v místě samém, nikoliv je přenášet jinam.